Algemene voorwaarden

A. Algemeen

 1. Stichting Rob’s Hondenschool is ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 88446069 en zal in deze Voorwaarden verder worden aangeduid als ‘Hondenschool’, ‘Rob’s Hondenschool’ of ‘School’.
 2. Iedereen die aansluit bij onze Hondenschool met als bedoeling zijn/haar honden te laten trainen noemen we een Cursist.
  1. De lessen gegeven door onze Hondenschool noemen we in deze Voorwaarden Cursus of Cursussen.
  2. Cursusgelden: betalingen gedaan door de Cursist aan Rob’s Hondenschool voor het volgen van (de) Cursus(sen).
 3. Lesgever is die persoon die als zodanig is aangewezen door het bestuur van Rob’s Hondenschool.
 4. Met Voorwaarden bedoelen we deze Algemene voorwaarden.
 5. Statuten: de Statuten van Rob’s Hondenschool.
 6. De Cursisten moeten hun hond(en) verplicht jaarlijks laten inenten tegen hondenziekte (ziekte van Carré), kattenziekte (Parvo virus) en kennelhoest (zowel de vaccinaties tegen Para-Influenza en Bordetella). De Cursist geeft op het inschrijfformulier aan of dit gedaan is. Indien noodzakelijk kan de School de volgende inentingen verplicht stellen: rattenziekte, tetanus en hondsdolheid. Hondsdolheid kan gevraagd worden indien besmettingshaarden van deze ziekte werden vastgesteld in de woonplaatsen van de leden. Voor bepaalde vaccinaties is het toegelaten om een titerbewijs voor te leggen dat jonger is dan 1 maand met de melding dat er voldoende antistoffen zijn. In dit laatste geval is een Cursist voor 12 maanden in orde met de desbetreffende inenting. Kennelhoest kan nooit via titeren aangetoond worden. Onze School behoudt ten allen tijde het recht om een controle te doen van de inentingen.
 7. Iedere Cursist dient een aansprakelijksverzekering te hebben die schade door middel van huisdieren aan derden dekt. Leden nemen deel aan de Cursussen van de School op eigen risico als het gaat om incidenten met hun eigen hond.
 8. Rob’s Hondenschool zal zich ten allen tijde focussen op het positief omgaan met honden (positieve gedragstraining), en zal zich engageren om steeds de Cursisten hierop attent te maken.
 9. De Cursisten met loopse teven mogen aan geen enkele oefening of examen deelnemen, noch zich ophouden in de kantine, op de terreinen of de parkeerplaats van de School.
 10. Het mishandelen van honden op het terrein of elders heeft onmiddellijk een tijdelijke schorsing tot gevolg tot het voorval door het bestuur van Rob’s Hondenschool is behandeld. Tot zolang wordt de cursist geweerd van elke activiteit en heeft geen toegang tot het terrein dan wel de gebouwen van Rob’s Hondenschool.
 11. Het bestuur kan de volgende maatregelen richting een cursist nemen:
  1. Tijdelijke schorsing gedurende een Cursus gedurende meerdere lessen. De Cursist heeft geen recht van een teruggave van een (gedeelte van) het Cursusgeld.
  2. Het ontzeggen van deelname aan één les. De Cursist heeft geen recht van een teruggave van een (gedeelte van) het Cursusgeld.
  3. Een definitieve verwijdering uit de Cursus. De Cursist heeft geen recht op teruggave van eventuele betaalde Cursusgelden. Het bestuur laat dit middels een aangetekend schrijven weten. De Cursist wordt ook uitgesloten van deelname aan toekomstige Cursussen.
  4. Bij constatering van hondenmishandeling zal, indien het bestuur dit noodzakelijk acht, aangifte worden gedaan bij de autoriteiten door het bestuur.
 12. Prikhalsbanden en teletacs (of e-collar) zijn ten allen tijde én in alle omstandigheden niet toegelaten. Tevens slipkettingen zijn niet toegelaten, tenzij per uitzondering de Lesgever het advies geeft dit te gebruiken.
 13. Elke Cursist moet bij adresverandering binnen de maand het secretariaat van deze wijziging in kennis stellen. Wanneer onbestelbare post wordt teruggezonden, zal het in gebreke zijnde cursist van het adressenbestand van de School worden geschrapt.
 14. Het is de bestuursleden, medewerkers of Cursisten verboden om honden op te leiden tegen een vergoeding op of uit naam van onze School zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. Tevens is het zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan om het lesmateriaal van de School te gebruiken.
 15. Niemand van de bestuursleden, Lesgevers of medewerkers wordt bezoldigd of zal op welke wijze dan ook, financieel of in natura, enige bezoldiging kunnen eisen van de school voor bewezen diensten. Het bestuur kan echter wél een vrijwilligersvergoeding(1) toekennen aan Lesgevers of medewerkers.
 16. Door deelname aan Cursussen van de School, aanvaardt elk Cursist, zonder voorbehoud alle bepalingen in de Statuten, de Voorwaarden evenals alle nog vast te stellen en vastgestelde bepalingen. Deze aanvaarding blijkt zowel uit de ondertekening van het inschrijvingsformulier of het versturen van het formulier via digitale kanalen. Ook de betaling van het verschuldigde Cursusgeld betreft automatisch de aanvaarding van de bepalingen.
 17. Door de toetreding tot de School, de ondertekening van het inschrijvingsformulier, de daarmee gepaard gaande aanvaarding van de statuten en de algemene voorwaarden, ontzegt elk Cursist, elke daad of handeling en of nalatigheid welke nadelig zou kunnen zijn voor het maatschappelijk doel; of van aard zou zijn om zijn persoonlijk aanzien of eer of het aanzien en de eer van andere Cursisten van de School schade te berokkenen. Hij of zij zal zich niet misdragen of handelingen plegen welke strijdig zijn met de goede zeden. Het zich schuldig maken aan het ontvreemden van gelden, materiaal en toebehoren van de School ofwel van haar leden; het beschadigen van eigendommen of gehuurde goederen van de School en/of van haar leden, evenals het mishandelen van dieren is ten strengste verboden. Het bestuur zal in deze gevallen een maatregel nemen zoals voorzien in artikel 11.
 18. De terreinen van Rob’s Hondenschool mogen niet gebruikt worden als stortplaats voor hout, plastic of ander afval. Het is verboden zich in de lichtmasten of op andere ongebruikelijke locaties te begeven, indien dit toch gebeurd is dit op eigen risico en volgt ogenblikkelijk een maatregel zoals voorzien in artikel 11. 19. Voor alle personen met een leeftijd jonger dan achttien jaar die aan de Cursussen willen deelnemen is een bewijs van toestemming nodig van de ouders dan wel degenen die het (wettelijke) ouderlijke gezag hebben. Dat kan gebeuren door te tekenen op het deelname formulier.
 19. Niet-Cursisten kunnen incidenteel mee trainen met onze lessen indien de Lesgever hier toestemming voor geeft. Eventueel kan een Lesgever een geldelijke bijdrage vaststellen voor het volgen van één of meer lessen. Les nemen door niet-leden is steeds op eigen risico van het individu. Hij of zij kan nooit aanspraak maken op de verzekering via Rob’s Hondenschool.
 20. Bij onderlinge en individuele problemen tussen Cursisten zal elk Cursist zelf zijn verantwoordelijkheid nemen om met de persoon in kwestie te spreken om tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet lukt, kan dit voorgelegd worden aan een bestuurslid. Het Bestuurslid zal zich inspannen om de problemen op te lossen.
 21. Voor het aanmaken van pagina’s of groepen (van open of besloten aard) via sociale media (bv. Facebook) is een voorafgaand en schriftelijk akkoord nodig van het bestuur wanneer de naam van de Rob’s Hondenschool (geheel of afgekort) gebruikt wordt. Bij al deze nieuwe en bestaande groepen dient een lid van het bestuur (mee) volwaardig beheerder te zijn wanneer er binnen deze groep informatie wordt verspreid die belangrijk is voor de operationele werking van de School en haar Cursisten (bv. bespreken lesuren, trainingsmomenten en wedstrijden).
 22. Elke persoon die onze terreinen of gebouw betreedt kunnen worden gefilmd door beveiligingscamera’s. Deze beelden worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden door Rob’s Hondenschool gebeurt enkel om de handhaving en de naleving van de reglementen en de veiligheid te verzekeren op onze eigendommen, alsook als preventie en controle tegen vandalisme of andere misdrijven. De beelden kunnen gebruikt worden om een sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.
 23. Onze School veroordeelt sterk elke vorm van pesten. Ieder individu dat het slachtoffer wordt van pestgedrag, kan dit al dan niet anoniem bespreken bij een bestuurslid. De pester zal aangesproken worden door het bestuur en eventueel kan het bestuur een maatregel nemen zoals omschreven in artikel 11.
 24. Voor de medewerkers van onze School is het niet toegelaten om alcohol te nuttigen wanneer zij werkzaam zijn.
 25. Rob’s Hondenschool houdt een ledenregister bij dat elektronisch wordt beheerd conform de General Data Protection Regulation. In Nederland verder uitgewerkt in de AVG. Onze Hondenschool staat garant voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het ledenregister wordt op een elektronische wijze bewaard via een beveiligde server. De medewerkers van onze School die het ledenregister beheren, hebben de nodige informatie verkregen dat eenieders gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen zijn.
 26. Enkel medewerkers die aangesteld zijn door het bestuur hebben via een beveiligd medium toegang tot het ledenregister. De persoonsgegevens van Cursisten worden steeds manueel toegevoegd, gewijzigd of geschrapt, hetzij door een medewerker met een beveiligde toegang, hetzij via het betrokken Cursist zelf dat ook een beveiligde toegang heeft tot de individuele zone in het ledenregister. Alle gegevens worden tevens bewaard via een back-up-systeem. Alle aanwezige persoonsgegevens worden jaarlijks gewist op 1 januari van het daaropvolgende jaar op voorwaarde dat de betrokken persoon geen Cursist meer is. Wanneer iemand zich opnieuw inschrijft als Cursist, zullen de persoonsgegevens opnieuw in het register blijven tot 1 januari van het daaropvolgende jaar.
 27. Elk Cursist heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens te wijzigen of te schrappen. In dit laatste geval wordt ook het Cursusovereenkomst met onze School geannuleerd.
 28. Rob’s Hondenschool neemt nota van de meldingsplicht bij het uitlekken van gegevens, en zal zich hiernaar handelen.
 29. Iedereen die in de cursusadministratie ingeschreven staat of wordt, geeft automatisch de toelating dat zijn of haar gegevens gedeeld kunnen worden met derde partijen die geen commercieel belang nastreven. a. Enkele voorbeelden hiervan zijn: i. De Gemeente Emmen. ii. De verzekeringsmaatschappij die onze Cursisten verzekert. iii. Een mailplatform om nieuwsbrieven uit te kunnen sturen (zolang iemand Cursist is). iv. Hulpdiensten zoals politie of ambulance in het geval dat een van de Cursisten door bijvoorbeeld een ongeval acuut hulp nodig heeft.

B. Parkeerplaats

 1. De Cursisten zullen hun auto’s uitsluitend parkeren op de parkeerplaats van Rob’s Hondenschool. Deze bevindt zich aan de linkerkant van het hek. Parkeren op het terrein zelf is niet toegestaan.
 2. Op de parkeerplaats en de toegangswegen dienen de honden steeds aan de leiband te lopen.
 3. De ouders zullen erop toezien dat hun kinderen, welke buiten op de parkeerplaats rondlopen of spelen géén beschadigingen toebrengen aan geparkeerde auto’s, omheiningen, toestellen of eender welk ander voorwerp eigendom van de School. Bij vaststelling van zulke feiten door een bestuurslid of Lesgever zal een maatregel worden genomen zoals in artikel 11. Dit geldt óók voor volwassenen.
 4. Het bestuur van de Rob’s Hondenschool is niet verantwoordelijk voor ongevallen en/of beschadigingen veroorzaakt door leden, hun kinderen of bezoekers met hun kinderen en honden aan derden of eigendommen van derden op de parkeerplaats of buiten het terrein van de Hondenschool.

C. Oefenterrein

 1. Op het oefenterrein is de Lesgever met zijn helpers absolute autoriteit. Bij wangedrag, op welke wijze ook tot uiting gebracht, is de Lesgever gemachtigd een Cursist van het terrein te zenden. De Lesgever brengt rapport uit bij het bestuur. De Cursist heeft recht hier inzage van te krijgen en eventueel protest aan te tekenen. Er worden geen discussies gevoerd op onze terreinen.
 2. Gebruik van mobiele telefoons is niet toegelaten tijdens de lessen, noch door de Cursist, noch door de Lesgever zelf. Hierop kunnen uitzonderingen toegestaan worden door de Lesgever. Men dient dit vooraf aan te vragen.
 3. Roken is niet toegestaan op onze oefenterreinen en in de kantine, ook niet met een elektronische variant. Het is niet toegelaten om sigarettenpeuken op de terreinen of op de grond te gooien.
 4. De Lesgever heeft het recht een Cursist de toegang tot het oefenterrein te ontzeggen voor de training begint. Hierna volgt dezelfde procedure als in artikel 11.
 5. Bij gevaarlijke honden kan de Lesgever eisen dat de hond een muilkorf draagt.
 6. Indien een hond het terrein bevuilt, hetzij door urineren of door uitwerpselen, zal de eigenaar of geleider zelf zorgdragen voor verwijdering. Eventuele zakjes met uitwerpselen mogen in de vuilnisbakken van de School gedeponeerd worden.
 7. De Cursisten verzamelen zich op het oefenterrein of de verzamelplaats, 10 minuten voor het begin van elke les. De honden dienen zich rustig te gedragen onder toezicht van de geleiders.
 8. Cursisten die te laat komen, mogen de lessen niet storen en moeten aan de Lesgever toestemming vragen indien zij op het terrein wensen te komen. De Lesgever kan ten allen tijde de toegang weigeren.
 9. Het is niet toegelaten de oefenterreinen te gebruiken voor andere doeleinden dan les geven of les nemen. Dit tenzij het bestuur hiervoor per uitzondering toestemming geeft.
 10. Het is Cursisten niet toegestaan om op andere dagen dan dat er een Cursus gegeven wordt – of buiten cursustijden – op het terrein aanwezig te zijn tenzij dit gebeurt op verzoek van het bestuur.

D. Kantine

 1. Het is de Cursisten toegestaan hun hond(en) aangelijnd in de kantine te brengen. Er wordt echter gevraagd dat de honden zich netjes en rustig gedragen en steeds aan de leiband blijven.
 2. Het is verboden honden los te laten lopen in de kantine.
 3. Indien een hond de kantine bevuilt, gelden dezelfde regels als vermeld in artikel 40.
 4. Alle beschadigingen aan de kantine, veroorzaakt door hetzij een of meerdere volwassenen, of door kinderen, zal leiden tot schadevergoeding bij de veroorzakers of ouders van veroorzakers.
 5. Rob’s Hondenschool wijst elke verantwoordelijkheid af voor materiële beschadigingen, ongevallen of verwondingen van welke aard ook veroorzaakt door of overkomen aan individuen in de kantine. Betreden en gebruik maken van de kantine is op eigen risico.
 6. Het bestuur bepaalt het openings- en sluitingstijden van de kantine. Dit zal echter wel ten minste een half uur voor, en driekwart uur na de lessen zijn.
 7. De consumpties en versnaperingen worden onmiddellijk betaald.
 8. Er zullen geen alcoholische dranken(2) geschonken worden in de kantine. Het is cursisten ook niet toegestaan deze mee te nemen en in de kantine of op het terrein te nuttigen.
 9. Bestuursleden en Lesgevers zijn gemachtigd personen en honden welke de rust of orde op ernstige wijze verstoren, de toegang tot de kantine te ontzeggen.

E. Secretariaat – Betalingen – Afrekeningen – Cursusgelden

 1. Elke Cursist zal het Cursusgeld betalen bij inschrijving.
  1. Indien de Cursist bij aanvang van de Cursus niet betaalt heeft, of de betaling storneert, dan wel de betaling niet tijdig (dat wil zeggen voor het begin van de cursus aanvangt) op de bankrekening van de School staat, heeft de Cursist geen recht tot deelname aan de Cursus totdat het Cursusgeld binnen is. Indien er lessen gemist zijn door een te late betaling dan heeft de Cursist geen recht op een (gedeeltelijke) restitutie.
  2. Uitzondering hierop kan zijn indien een Cursist het Cursusgeld niet kan betalen doordat de Cursist een minimuminkomen c.q. uitkering op bijstandsniveau heeft. Het bestuur is dan gerechtigd om afwijkende betalingsvoorwaarden af te spreken. Ook kwijtschelding van lesgelden behoort tot de mogelijkheden. Elke afwijkende betalingsafspraak is individueel en gaat geen precedentwerking van uit.
 2. Na afloop van de Cursus vervallen alle verworven rechten.
 3. Indien een Cursist besluit om niet meer te verschijnen tijdens de Cursus heeft hij/zij geen recht op gehele – of gedeeltelijke teruggave van het Cursusgeld.
 4. Van het in artikel 56 gesteld kan door een bestuursbeslissing worden afweken indien er sprake is van:
  1. Langdurige ziekte van de Cursist dan wel een medische toestand waardoor de Cursist niet meer bij machte is om de Cursus te volgen.
  2. Aantoonbare overmacht.
  3. Verhuizing naar een andere woonplaats waarbij in redelijkheid gesteld kan worden dat de Cursist niet in staat is om de Cursus te blijven volgen door een te grote reisafstand.
  4. Overlijden van de hond.
  5. Overlijden van de Cursist.
 5. Elke Cursist die zich inschrijft, verklaart dat zijn of haar hond geen historie heeft van bijtincidenten naar mensen of naar andere honden.
 6. Ook probleemgedrag van een hond dat dermate storend is dat het groepslessen zou hinderen, moet gemeld worden bij de betrokken medewerker van het secretariaat voordat men de inschrijving afrondt.
  1. De Lesgever neemt vervolgens een beslissing of dit gedrag reden is om de inschrijving door te halen. Indien hiervan sprake is dan krijgt de cursist eventueel betaalde lesgelden terug.
 7. Wanneer er kan aangetoond worden dat er bij een inschrijving bewust misleidende informatie gegeven is door de kandidaat-Cursist, dan kan deelname aan de Cursus onmiddellijk beëindigt worden zonder terugbetaling van het Cursusgeld.

F. Slotbepalingen

 1. In alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur.
 2. Indien er een geschil mocht ontstaan tussen een Cursist en de hondenschool dat kan deze voorgelegd worden aan de Rechtbank in Assen.
 3. Op de tussen de School en de Cursist gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Indien de Cursist woonachtig is in het buitenland heeft de School het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de Cursist woonachtig is.

Notes

 1. Zoals jaarlijks door de Belastingdienst wordt vastgesteld
 2. Zoals omschreven in artikel 1, 3e lid en artikel 35 van de Drank- en Horecawet

Gelding vanaf 1-11-2022.